Start projektu!

Priorytetem projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów” jest jego społeczna użyteczność w ujęciu krajowym, ale także ponadkrajowym poprzez upowszechnienie wiedzy w postaci monografii w j. angielskim. Polskie społeczeństwo jest zainteresowane sytuacją osób ze spektrum autyzmu, a projekt ma na celu utrzymać, a nawet wzmóc to zainteresowanie poprzez dostarczenie wiedzy możliwej do wykorzystania w staraniach o poprawę sytuacji tej grupy.

W przestrzeni publicznej i krajowej brakuje publikacji umocowanych w badaniach naukowych, które dostarczałyby konkretnej wiedzy o rozwiązaniach prawnych wspierających zatrudnienie wykształconych osób ze spektrum autyzmu i potrzebach zmian w tym zakresie. Również przygotowanie w ramach szkoleń profesjonalistów wspierających wykształcone osoby ze spektrum autyzmu wskazują na możliwość praktycznego wdrożenia zdobytej wiedzy i wzmocnienia pozycji wykształconych osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy. Wobec wskazanych deficytów w wiedzy naukowej (a jednocześnie przestrzeni publicznej bo nauka finansowana jest ze środków publicznych) badacze prawa powinni czuć się wręcz zobowiązani do jej uzupełnienia tak by społeczeństwo dysponowało szerszym instrumentarium w walce o poprawę losu osób ze spektrum autyzmu…

Inspiracją wyjściową było doświadczenie z rozwojem naukowym i badaniami realizowanymi przez p. dr. Macieja Oksztulskiego – osobę niemówiącą ze spektrum autyzmu (i na temat szerokiego zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania, zwłaszcza prawnych). Badacze wychodzą z założenia, że rozproszenie rozwiązań prawnych na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym prowadzi do sytuacji, w której osoba ze spektrum autyzmu zdobywa wykształcenie wyższe, a potem – pomimo istnienia nominalnych zabezpieczeń – ma rzeczywisty problem ze znalezieniem pracy odpowiadającej jej możliwościom intelektualnym i zdobytemu wykształceniu. Tu warto wskazać, że autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe wpływa całościowo na rozwój i funkcjonowanie osoby nim dotkniętej. Jest też coraz częściej diagnozowany, choć skala zjawiska jest trudna do określenia. Dane krajowe ciągle ulegają zmianie, ale szacuje się, że liczba osób chorych na autyzm wynosi kilkadziesiąt tysięcy, a w Europie żyje z tą chorobą ok. 5 mln osób. Jednocześnie daje się zauważyć zainteresowanie społeczne problematyką praw osób ze spektrum autyzmu, któremu towarzyszy deficyt badań prawniczych (krajowych i
zagranicznych) we wskazanym obszarze. Stanowi to szansę na zdobycie nowej wiedzy i zaproponowania konkretnych rekomendacji w obszarze istotnym społecznie – udoskonalania efektywności zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu.

Strona www poświęcona dr. Maciejowi Oksztulskiemu: https://oksztulski.uwb.edu.pl/

Badacze postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: jak kształtują się współczesne przepisy krajowe, unijne i międzynarodowe, których przedmiotem jest wsparcie zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu? Czy przepisy adekwatnie odpowiadają potrzebom wykształconych osób ze spektrum autyzmu? Czy rynek pracy jest otwarty i przygotowany do zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu? Czy inkluzywne szkolenie asystentów osób ze spektrum autyzmu w środowisku akademickim jest adekwatnym i perspektywcznym rozwiązaniem dydaktycznym? Czy istnieje potrzeba zmiany przepisów wspierających zatrudnienie wykształconych osób ze spektrum autyzmu, a jeśli tak, to w jakim zakresie?