Prof. dr hab. Maciej Perkowski

Prawnik, profesor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo. Kieruje Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa UwB. Kierownik zespołu Europe Direct Podlaskie na zlecenie Komisji Europejskiej.

Profesor Perkowski to doświadczony naukowiec – to autor lub współautor ponad 200 publikacji, uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych, doświadczony kierownik lub wykonawca w wielu projektach, w tym finansowanych z Narodowego Centrum Nauki i funduszy europejskich. Jego główne nurty badawcze obejmują prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej i prawo stosunków międzynarodowych.

Profesor Perkowski angażuje się naukowo i społecznie w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu. Zainteresowanie tą tematyką było spowodowane pojawieniem się na studiach prawniczych na Wydziale Prawa UwB pierwszego niemówiącego autysty – Macieja Oksztulskiego, którego promotorem został profesor. Współpraca naukowa – najpierw w ramach seminarium magisterskiego, a później studiów doktoranckich – zaowocowała szeregiem publikacji naukowych poświęconych prawom dorosłych osób w spektrum autyzmu i projektami naukowymi. Warto podkreślić, że prof. Perkowski był promotorem pracy doktorskiej mgr. Macieja Oksztulskiego pt. „Prawnomiędzynarodowe standardy prawa do nauki i ich praktyczna realizacja przez krajowe instytucje naukowe w odniesieniu do studentów ze spektrum autyzmu. Analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Stanów Zjednoczonych” która została obroniona w grudniu 2021 r.

Profesor Maciej Perkowski w ramach niniejszego projektu pełni rolę koordynatora, a także badacza w zakresie prawa.

Więcej: https://prawo.uwb.edu.pl/profzw-dr-hab-maciej-perkowski