Dr Maciej Oksztulski

Dr Maciej Oksztulski urodził się 30 stycznia 1991 roku w Białymstoku. Jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida w Białymstoku. W 2010 roku jako pierwszy autysta niemówiący w Polsce – zdał maturę. Zaś w 2015 roku ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, broniąc pracę magisterską pn. Prawo do pracy osób z niepełnosprawnością – autyzmem w prawie i praktyce (na przykładzie województwa podlaskiego), w ramach seminarium z prawa międzynarodowego publicznego. Udało mu się wówczas uzyskać tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą.

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku w latach należał do Koła Naukowego Unii Europejskiej, jak i Koła Naukowego Praw Człowieka. Dzięki temu uczestniczył na szczeblu centralnym w zmaganiach szczecińskiej XII Olimpiady Wiedzy o UE, był finalistą szczebla centralnego XII Olimpiady Wiedzy o Prawie, jak i finalistą szczebla centralnego w Brukseli VI Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej. Dzięki wynikom z olimpiad mógł wybierać różne kierunki studiów na wielu uczelniach w Polsce. Dwukrotnie został też stypendystą Prezydenta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce. Kierunek „prawo” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku był jego marzeniem. Nawet mimo tego, że jego stosunki z rówieśnikami ze studiów były bardzo ograniczone ze względu na brak mowy czynnej.

Od 1 października 2015 roku uzyskał status doktoranta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, a od 2019 Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego. W latach 2017–2018 uczestniczył jako badacz i osoba badana w projekcie pn. NO-AUTism! Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem – status quo i interdyscyplinarna optymalizacja perspektyw społecznych i zawodowych. W ramach powyższego projektu w dniach 12–19 listopada 2017 r. uczestniczył w stażu badawczym w USA (Uniwersytetu Syracuse – Wydział Prawa i Wydział Pedagogiki). W trakcie studiów doktoranckich w latach 2015–2020 czynnie uczestniczył w 14 konferencjach naukowych.

W związku z wysokimi osiągnięciami naukowo-dydaktycznymi, jako doktorant w latach 2016–2019 otrzymywał stypendia rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckie, stypendium z dotacji projakościowej oraz dla studentów niepełnosprawnych. W listopadzie 2020 roku w ramach Narodowego Centrum Nauki projektu Preludium 19 otrzymał grant na realizację projektu pn. Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowych, międzynarodowym i porównawczym). Działania owego przedsięwzięcia zakończą się w 2022 r.

W dniu 21 grudnia 2021 r. obronił rozprawę doktorską pn. Prawnomiędzynarodowe standardy prawa do nauki ich praktyczna realizacja przez krajowe instytucje naukowe w odniesieniu do studentów ze spektrum autyzmu. Analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Stanów Zjednoczonych. Natomiast w dniu 21 stycznia 2022 r., uchwałą nr 350 Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku, mgr. Maciejowi Oksztulskiemu nadano stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Zainteresowania zawodowe doktora obejmują prawo międzynarodowe, prawa człowieka, prawa osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób ze spektrum autyzmu.

Mimo, że jest osobą autystyczną ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Białymstoku, w wymiarze ¼ etatu do dnia 3 stycznia 2023 r. Jest on również stypendystą Narodowego Centrum Nauki, analitykiem danych w projekcie Europe Direct Podlaskie (przygotowuje skróty orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na strony internetowe), samorzecznikiem w projekcie Fundacji SYNAPSIS, członkiem Rady Młodych w Podlaskim Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami oraz wolontariuszem Fundacji „Oswoić Świat”’ w Białymstoku